Over onze gemeente

Citaat

Johannes 3:16-17

16 Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.

17 Want God heeft Zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat Hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door Hem zou behouden worden.

Over Ons

“Christelijke gemeente Shalom” is een jonge, niet denominationele gemeente van ongeveer 50 leden. Ons doel is het evangelie van Jezus Christus te verkondigen. Hij is het centrale punt van ons leven. Ons verlangen is een persoonlijke relatie met onze Verlosser, de Here Jezus Christus, waarbij mensen nieuwe scheppingen in Christus worden, vervuld met Zijn Geest en levend gemaakt naar Zijn Woord.

Wat Geloven Wij?

Om een kort en krachtig antwoord te geven: De Bijbel, het geopenbaarde Woord van God voor de dag waar we in leven: In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God en het Woord was God (Joh.1:1), en het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond, èn: Jezus Christus, Dezelfde Gisteren, vandaag en voor immer (Heb 13:8).

De Bijbel is Gods Woord. Zijn Woord is onfeilbaar.

Daarom neem je er niets van af en voeg je ook niets toe. God verklaart Zijn Woord door het in vervulling te laten gaan ook al is het voor de mens vaak verborgen vanwege de eenvoud waarmee het geschiedt.
Wij geloven dat we leven in de tijd dat de terugkomst van Jezus nabij is. We zien dat aan de tekenen van onze tijd: de vervulling van de profetieën uit de Bijbel, zoals bijvoorbeeld het ontstaan van de staat Israel: de terugkeer uit de verstrooiing onder de volkeren naar hun vaderland.

Meer

We willen onder de aandacht brengen dat er ook onder de versplinterde kerken een oproep is uitgegaan om uit de verstrooiing van vele dogma’s en geloofsrichtingen terug te keren naar het oorspronkelijke Woord zoals het werd geleerd door de apostelen van het Nieuwe Testament.
In het laatste Bijbelboek Openbaring, ten onrechte vaak de openbaring van Johannes genoemd, maar volgens het eerste vers de openbaring van Jezus Christus, komen in de eerste drie hoofdstukken de Zeven Gemeenten ter sprake. Gedurende 2000 jaar is het Evangelie nu uitgegaan totdat wij gekomen zijn aan het tijdperk waarin wij Israel als Gods tijdklok teruggekeerd zien en de kerk in verval is geraakt.

Wij geloven dat deze Zeven Gemeenten Zeven tijdperken vertegenwoordigen in de afgelopen 2000 jaar, vanaf Efeze tot nu in Laodicea. Elk van de tijdperken had een boodschapper (engel) die de gemeente opriep terug tot het Woord van oorsprong te keren. Elk van de boodschappers wilde de gemeente, zoals Paulus, aan Christus voorstellen als een reine maagd voor het bruiloftsmaal van het Lam.

Wie waren deze boodschappers en wanneer waren deze tijdperken? Op deze website kunt u het antwoord vinden, niet alleen van de kerkgeschiedenis, maar vooral ook van de werking van Gods Geest gedurende de gemeentetijdperken, en bovenal wat het voor u persoonlijk kan betekenen. Is er niet een verlangen in deze tijd om te weten hoe men werkelijk in gemeenschap met Zijn Schepper en Verlosser kan komen?

Wie is de boodschapper van onze tijd en wat houdt “onze” boodschap in?
“Wie een oor heeft, hore wat de Geest tot de gemeenten zegt.”

Met het bezoeken van kerkdiensten, te bidden, te aanbidden, predikingen te lezen en te beluisteren plus Bijbelstudie openbaart God Zijn Woord ook aan u. Hij wil graag dat u zich openstelt voor Hem. Zo bouwt u aan een persoonlijke relatie met God.

De tijd dat Jezus terugkeert op aarde is nabij.
Profetieën uit de Bijbel zijn al in vervulling gegaan. Maar ook in onze tijd zijn vele tekenen te vinden die wijzen op het einde der tijden. Door u toe te wijden aan God en Zijn Woord kunnen deze geheimenissen u worden geopenbaard. Wandel – samen met ons – met Hem en bereid u voor op een eeuwig leven.

Lees ook: “Een samenvatting van de Zeven Gemeentetijdperken”